Beleid betreffende verwerking persoonsgegevens

Dit beleid van verwerking persoonsgegevens omschrijft de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt via:

  • De website www.photomaton.fr en www.prontophot.nl hierna “de website
  • De smartphone applicatie Photomaton, hierna “de Applicatie
  • Het gebruik van bepaalde diensten geboden door Photomaton en Prontophot-Holland B.V., hierna “Diensten”:
   • Digitale pasfoto’s voor rijbewijs
   • Foto’s en afdrukken
    • Creatie van gepersonaliseerde voorwerpen en decoraties
 • MoneyGram (niet in Nederland)

Dit beleid verwerking persoonsgegevens omschrijft tevens uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt via de Website, de Applicatie en de Diensten.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld via de Website, de Applicatie en de Diensten is het bedrijf Photomaton, gevestigd 4, rue de la Croix Faron 93217 La Plaine Saint Denis Cedex.

Photomaton/Prontophot verzamelt persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (hierna “AVG of GDPR”), en de laatste versie van de [Franse] wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 (hier tesamen “Regels van toepassing betreffende de bescherming van Persoonsgegevens“).

De termen persoonsgegevens”, “verwerking”, “verantwoordelijke voor de verwerking”, “de verwerker”, “toezichthoudende autoriteit “, zijn gedefinieerd zoals in artikel 4 van de Europese verordening betreffende de bescherming van gegevens.

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
 • In welke gevallen is het nodig dat u ons persoonsgegevens verschaft?

In het kader van het gebruik van de Website, de Applicatie en de geboden Diensten zullen wij u vragen om bepaalde gegevens van persoonlijke aard (“Persoonsgegevens”):

  • Als u zich wilt inschrijven op de Website en een account wilt aanmaken, worden u de volgende gegevens gevraagd: Naam, voornaam, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord….
  • Als u de Applicatie (App) wilt gebruiken en een profiel wilt aanmaken, worden u de volgende gegevens gevraagd: Naam, voornaam, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord…
  • Als u gebruik wilt maken van de geboden Diensten
 • Digitale pasfoto’s voor rijbewijs

Dan worden u de volgende gegevens gevraagd: Naam, voornaam, foto, handtekening, e-mailadres….

 • Pasfoto’s en digitale afdrukken

Bij het gebruik maakt van onze pasfoto- of afdrukdiensten, zoals de Prontophot ‘fotohokjes’, worden er geen persoonlijk gegevens gevraagd. Betaalt u met een bankkaart? Dan wordt gevraagd naar uw bankgegevens.

 • MoneyGram (niet in Nederland)

Om geld over te kunnen maken met MoneyGram, moet u een profiel aanmaken met een MoneyGram-zuil of de speciale Photomaton Money applicatie. Om een account aan te maken, vragen wij u de volgende gegevens: telefoonnummer, identiteitsbewijs…

 • Als u verzoekt om terugbetaling, worden u de volgende gegevens gevraagd: uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, land, een kopie van de foto’s, uw bankgegevens (IBAN nummer) en een bewijs van betaling.
 • Als u contact met ons wilt opnemen, worden u de volgende gegevens gevraagd: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, stad, land, of u een zakenklant, een particulier of een journalist bent, het motief van uw vraag en de inhoud van uw bericht.

U kunt ook de naam van uw bedrijf vermelden.

Indien u deze noodzakelijke persoonsgegevens niet verschaft, kunnen wij u helaas geen toegang verschaffen tot de website of de Applicatie, u niet in staat  stellen een account aan te maken en/of u niet de gevraagde Diensten te bieden.

 • De Persoonsgegevens die u ons desgewenst meedeelt wanneer u contact met ons opneemt:

Uw naam; voornaam; email-adres, telefoonnummer, adres, postcode, land,

U verschaft ons deze gegevens wanneer u één van de volgende zaken wenst:

 • U wilt een beroep doen op een van onze diensten,
 • U wilt contact opnemen met een verkoopmedewerker,
 • U wilt aanvullende informatie inwinnen over onze machines, diensten en wijze van functioneren,
 • U wilt een product huren voor een evenement of iets anders,
 • U wilt u inschrijven voor onze nieuwsbrief.
 • Andere persoonsgegevens die Photomaton of Prontophot inzamelt met betrekking tot uw bezoek aan en uw gebruik van onze website:

Wij verzamelen gegevens over uw bezoek aan en het gebruik van onze website, waarmee wij u direct of indirect kunnen identificeren zoals: uw IP-adres en uw geografische locatie, de gebruikte browser, uw domeinnaam, de datum en tijd van uw bezoek, de website(s) vanwaar u naar ons gelinkt werd en de websites die u heeft geraadpleegd voordat u onze website bezocht.  

Wij gebruiken ook cookies op de Website en de Applicatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar onderstaande paragraaf met betrekking tot cookies.

  1. NIET IN NEDERLAND Als u gebruik maakt van onze online betaaldienst MoneyGram, kunnen wij (wijzelf of het door ons aangewezen betalingssysteem) het nummer van uw creditcard en bankkaart beveiligd en gecodeerd opslaan
 • Wat zijn de doeleinden en juridische grondslagen van verwerking van uw Persoonsgegevens?

Naar gelang uw gebruik van de Website, de Applicatie (App) en/of de Diensten, verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende juridische grondslagen:

Betreffende Website/Applicatie Doeleinden van de verwerking van uw Persoonsgegevens Juridische grondslagen van de behandeling
Website/Applicatie/Diensten Het aanmaken van uw gebruikersaccount op onze Website en onze Applicatie mogelijk maken. De noodzaak ons contract met u ten uitvoer te leggen om u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van onze Website en onze Applicatie
Site Het in behandeling nemen van uw verzoek om informatie over door Photomaton/Prontophot geboden producten en diensten. Ons gerechtvaardigd belang de handelsrelatie met u te ontwikkelen en handhaven en onze producten en diensten te promoten.
Website/Applicatie Het in behandeling nemen van uw verzoek om terugbetaling en uw klachten De noodzaak ons contract met u inzake de verkoop van een goed of van een dienst via onze Website of Applicatie ten uitvoer te leggen
Website/Applicatie/Diensten Het versturen aan u van promotie – en reclameaanbiedingen Toestemming (als de wet dat vereist), of
Ons gerechtvaardigd belang onze producten en diensten bij u te promoten
Website/Applicatie/Diensten Het beheer van wedstrijden die wij organiseren Ons gerechtvaardigd belang de handelsrelatie met u te ontwikkelen en handhaven en onze producten en diensten te promoten.
Website/Applicatie/Diensten Het beheer van uw inschrijving voor onze nieuwsbrief Toestemming (als de wet dat vereist), of
Ons gerechtvaardigd belang onze producten en diensten bij u te promoten
Diensten Het beheer van uw bestellingen, de vervaardiging van gepersonaliseerde producten, met name de verwerking van uw foto’s en de levering daarvan De noodzaak ons contract inzake de verkoop van een goed of van een dienst via onze Diensten ten uitvoer te leggen
Website/Applicatie/Diensten Het begrip van het gebruik van onze website en de verbetering van de websitebeleving door het gebruik van cookies en andere technologieën. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf met betrekking tot cookies. Toestemming (als de wet dat vereist), of
Ons gerechtvaardigd belang onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren.

 

 • Aan wie worden uw Persoonsgegevens verstrekt?

De Persoonsgegevens die wij verzamelen worden verstrekt aan:

 • Onze bevoegde personeelsleden zodat deze de verzochte diensten kunnen verlenen, uw verzoek kunnen beantwoorden of de nodige functies kunnen vervullen voor het gebruik van onze website;
 • Derde dienstverleners handelend als verwerkers aan wie wij de uitvoering van de gevraagde diensten uitbesteden;
 • Administratieve of gerechtelijke autoriteiten belast met een onderzoeks- of veiligheidstaak, voor zover dat is vereist krachtens een wettelijke verplichting of rechts- of gerechtelijke beslissing:
 • In het kader van het gebruik van de digitale pasfotodiensten voor het rijbewijs, delen wij uw Persoonsgegevens met de RDW (RijksDienst voor het Wegverkeer). In Frankrijk met: Ministerie van Binnenlandse Zaken en het “Agence Nationale des Titres Sécurisés”;
 • In het kader van betaling met een creditcard, delen wij uw Persoonsgegevens met de dienstverlener voor de betaling waar wij een beroep op doen;

Deze ontvangers zijn onderworpen aan strenge vertrouwelijkheids- en veiligheidsverplichtingen en hebben slechts toegang tot Persoonsgegevens voor redenen beperkt tot de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden.

Mocht het zo zijn dat wij een taak uitbesteden, dan moet u weten dat wij de verwerkers op wie wij een beroep doen in het kader van geschreven contracten, strenge instructies geven en met name verzoeken uw Persoonsgegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor uw Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld.  Wij leggen hen tevens strenge verplichtingen op inzake de vertrouwelijkheid van de gegevens, de veiligheid, het beheer van de toegang, het beperkte gebruik van de gegevens en het teruggeven of wissen overeenkomstig de vereisten van de toepasselijke wetgeving en het contract dat wij met u hebben gesloten;

Elke mededeling van persoonsgegevens zal plaatsvinden met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de Europese Verordening.

Gegevensbescherming teneinde de veiligheid, de onschendbaarheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.  

 • Uw keuzes inzake ‘marketingdoeleinden (handelsprospectie)’ (aanbiedingen, advertenties, promoties)

Overeenkomstig uw keuze op dat gebied, kunt u promotieaanbiedingen en gerichte advertenties ontvangen.

U kunt op elk moment beslissen dergelijke commerciële berichten stop te zetten door te klikken op de  unsubscribe-link in het bericht of via de instellingen van uw smartphone of tablet voor het beheer van notificaties of door aan het adres in de laatste paragraaf hieronder te schrijven.

 • De overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Wij dragen uw Persoonsgegevens niet over buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 • Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zolang onze handelsrelatie duurt en de tijd die nodig is voor de doeleinden beschreven in dit Beleid verwerking persoonsgegevens:

 • Als u bent geabonneerd op een nieuwsbrief: tijdens de duur van uw abonnement,
 • Als u een gebruikersaccount heeft: tot de opheffing van uw account,
 • Wanneer u een aankoop of Dienst geboden door een fotohokje of zuil betaalt met een creditcard, slaan wij uw bankgegevens niet op (nummer van de bankpas/creditcard).

Buiten die duur worden uw Persoonsgegevens bewaard tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn die van toepassing is om de wettelijke of voorgeschreven verplichtingen te kunnen nakomen, of om ons in staat te stellen het bewijs te leveren van een recht of een contract.

 • Een afgedrukte foto in een van onze producten wordt DIRECT na het afdrukken verwijderd van de harde schijf.

 

 • Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Photomaton/Prontophot neemt de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid, de onschendbaarheid en de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te garanderen en de onrechtmatige toegang tot deze gegevens en tot de apparatuur gebruikt voor de verwerkingen daarvan te voorkomen evenals het onrechtmatig gebruik van deze Gegevens en apparatuur.

 • Wat zijn mijn rechten? Hoe kan ik die doen gelden?

Overeenkomstig de wetgeving die van toepassing is op het gebied van de bescherming van gegevens en de Europese Verordening gegevensbescherming, beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage U heeft het recht informatie te vragen over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Photomaton/Prontophot en een kopie op te vragen van uw Persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie –  U heeft het recht om, zo snel mogelijk, rectificatie te vragen van onjuiste of aanvulling van onvolledige Persoonsgegevens die u betreffen.
 • Recht op verwijderen – U heeft het recht, zo spoedig mogelijk uw Persoonsgegevens te laten verwijderen, als aan de voorwaarden die het verwijderen mogelijk maken is voldaan.

Dat is met name het geval als:

 • Uw Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 • De enige juridische grondslag voor de verwerking uw toestemming was en u deze heeft ingetrokken.
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die samen hangen met uw bijzondere situatie en wij niet kunnen aantonen dat een geldig en dringend motief zwaarder weegt ten gunste van de verwerking van uw Persoonsgegevens,
 • Uw Persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zijn verwerkt.
 • Uw Persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Als Photomaton/Prontophot uw Persoonsgegevens aan derden heeft verstrekt, zullen deze op de hoogte worden gesteld van de verwijdering van uw persoonsgegevens, indien dat door de wet is vereist.

Wij wijzen u erop dat uw recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens aan beperkingen is onderworpen. Photomaton/Prontophot is bijvoorbeeld niet verplicht uw Persoonsgegevens te verwijderen die worden bewaard tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn of die Photomaton/Prontophot nodig heeft om rechten te doen gelden, of een rechtsvordering in te stellen of zich ertegen te verdedigen.

 • Recht op intrekking van toestemming – Als de verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming voor die verwerking in te trekken. Daarmee wordt de eerdere verzameling van gegevens echter niet onrechtmatig.
 • Recht op verzet – U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor redenen die samenhangen met uw bijzonder situatie wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang. U heeft tevens een onbeperkt recht op verzet als Photomaton/Prontophot uw gegevens verwerkt voor rechtstreekse marketingdoeleinden.
 • Recht op beperking van de verwerking –  U heeft het recht te vragen om beperking van de verwerking (dat wil zeggen het markeren van gegevens van persoonlijke aard om latere verwerking te beperken), onder bepaald voorwaarden:
 • Wanneer u de juistheid van Persoonsgegevens betwist en Photomaton/Prontophot de juistheid van die gegevens moet controleren;
 • Wanneer de verwerking van de gegevens onrechtmatig is en u beperking van het gebruik ervan eist in plaats van het verwijderen ervan;
 • Wanneer Photomaton/Prontophot de Persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor verwerking maar deze noodzakelijk zijn voor het constateren, het doen gelden of het verdedigen van rechten voor justitie;
 • Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking en zolang de controle om te bepalen of het gerechtvaardigd belang van Photomaton/Prontophot zwaarder weegt dan uw belangen, gaande is.

Wanneer de verwerking van gegevens beperkt is, kunnen deze gegevens, met uitzondering van bewaring, slechts worden verwerkt met uw toestemming, of voor het constateren, doen gelden of verdedigen van rechten voor justitie of om de rechten te beschermen van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om belangrijke redenen van openbaar belang voor de Europese Unie of een lidstaat.

 • Recht op gegevensoverdracht – voor zover de verwerking berust op uw toestemming of op een contract en wordt verricht via geautomatiseerde processen, heeft u het recht de Persoonsgegevens die u ons heeft verschaft te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. U heeft tevens het recht uw Persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Klachtenu heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat uw Persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zijn verwerkt. Het recht op indiening van een klacht geldt onverminderd naast andere bestuurlijke of gerechtelijke rechtsmiddelen.
 • U heeft ook het recht richtlijnen te bepalen met betrekking tot wat er na uw overlijden met uw Persoonsgegevens zal gebeuren.

Als u uw rechten wilt laten gelden, gelieve per e-mail een verzoek in te dienen aan het volgende adres: info@prontophot.nl of marketing@kis.fr

Wij wijzen u er op dat om veiligheidsredenen, die verband houden met de noodzaak de identiteit te controleren van een ieder die zich met een verzoek tot ons wendt, u bij het uitoefenen van uw rechten kan worden gevraagd aanvullende informatie te verschaffen om uw identiteit te controleren.

 

 • GEBRUIK VAN COOKIES

Wanneer u de Website bezoek of de Applicatie (App) gebruikt, kunnen cookies en ander gelijkaardige ‘webbakens’ die wij in het algemeen met de soortnaam “cookies” zullen aanduiden, op uw toestel worden opgeslagen.

Welke soorten cookies worden gebruikt?

Onze Website en Applicatie (App) gebruiken de volgende cookies:

Cookie Doeleind Verlooptijd Verzet
Cookies noodzakelijk voor het goed functioneren

Noodzakelijke cookies maken een website werkbaar en zichtbaar door de basisfunctie te activeren zoals het surfen door de pagina’s en de toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de Website niet goed functioneren.

SERVER ID Identificeert de server die de laatste pagina heeft geleverd aan de browser. Gecombineerd met de HA Proxy Load Balancer. Sessie wissen van cookies in de browser
newsletter_subscribed Met deze cookie weten wij of u de banner, om u op de nieuwsbrief te abonneren, al heeft gezien, zodat u deze niet systematisch weer wordt vertoond. 3 maanden wissen van cookies in de browser
has Consent Form Hiermee weten wij welke cookies u geaccepteerd heeft. 13 maanden wissen van cookies in de browser
has Consent Config Hiermee weten wij of u cookies heeft geaccepteerd. 13 maanden wissen van cookies in de browser
Statistieken

Deze cookies worden gebruikt door Google Analytics. Zij verzamelen, anoniem, alle statistische gegevens van de website: gegevens met betrekking tot het verkeer, de campagnes, maar ook het gedrag van de gebruikers zoals het aantal bezoekers, het aantal sessies, enz.

_ga Wordt gebruikt om de gebruikers te herkennen voor statistische doeleinden. 24 maanden Weigering via de cookies banner
wissen van cookies in de browser
_gid Wordt gebruikt om de gebruikers te herkennen voor statistische doeleinden. 24 uur Weigering via de cookies banner
wissen van cookies in de browser
_gat Wordt gebruikt om de vragen aan Google Analytics te reguleren. 1 minuut Weigering via de cookies banner
wissen van cookies in de browser
Reclame cookies

Worden geplaatst door andere bedrijven die, in onze naam, reclame verspreiden via Internet. Met die reclame cookies kunnen die bedrijven informatie verzamelen over uw websitebezoeken om onze reclamecampagnes te optimaliseren en de impact ervan te meten.

_fbp Met deze cookie, van Facebook, kunnen de bezoekers van onze website gerichte reclame ontvangen voor onze producten op hun platform. 1 dag Weigering via de cookies banner
wissen van cookies in de browser
fr Met deze cookie, van Facebook, kunnen de bezoekers van onze website gerichte reclame ontvangen voor onze producten op hun platform. 1 dag Weigering via de cookies banner
wissen van cookies in de browser

 

Hoe kunt u cookies de-activeren (uitschakelen)?

Als u de cookies in onze Applicaties (Apps) wilt de-activeren (uitschakelen), moet u de betreffende Applicatie (App) de-installeren (verwijderen) en opnieuw installeren zonder op “OK” te klikken. De banner zal zichtbaar blijven op de Applicatie (App) tijdens uw navigatie/surfen. Let op, als u de cookies de-activeert (uitschakelt), functioneert de Applicatie (App) niet optimaal en kunnen sommige functies van de Applicatie (App) ontoegankelijk worden.

Wijziging van het Beleid van verwerking van persoonsgegevens

Als dit Beleid van verwerking van persoonsgegevens gewijzigd moet worden, zal de nieuwe versie op onze Websites en Applicatie (App) gepubliceerd worden en zullen wij zo nodig gepaste maatregels nemen opdat u er kennis van kan nemen.

Contact opnemen

Voor opmerkingen of vragen over dit Beleid van verwerking van de persoonsgegevens kunt u contact opnemen via: info@prontophot.nl of marketing@kis.fr